Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
– Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: Grassys B.V.
Vestigingsadres: Dijckerhoek 3, 2692GZ ‘s Gravenzande
KvK Nummer: 69075085
BTW Nummer: NL857719142B01
Werknaam: BroodTrommelStore.nl
Contactgegevens: info@grassys.nl

Artikel 3 – Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via broodtrommelstore.nl geplaatst worden. Bij het bestellen in de webwinkel en het uitvoeren van de betaling, accepteert de consument de voorwaarden.

De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op de website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op de website kunnen voorkomen. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en of diensten die op de website worden beschreven en of aangeboden.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De ondernemer heeft het recht haar leverings- en of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door de ondernemer aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan de ondernemer worden gemeld. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 – Eigendom
Alle geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 5 – Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van bezorging/aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 6 – Prijs en betaling
De klant kan op broodtrommelstore.nl betalen via iDeal. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en of diensten zijn in Euro’s. De vermelde prijs is inclusief BTW, exclusief bezorgkosten. Kosten voor bezorging worden bij de eindafrekening op de website weergegeven. De ondernemer actualiseert de prijzen op de website en garandeert de prijzen zoals aangegeven op de website. Voor de gevolgen van typefouten aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid, in dit geval zult de ondernemer de consument voor verzending contacteren. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de consument voor de betaling akkoord heeft gegeven. De ondernemer maakt gebruikt van iDeal met behulp van Sisow.nl voor een veilige en vertrouwde betaalomgeving.

Artikel 7a – Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit zichtermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7b – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de zending en retourzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Levering

 1. U kunt de bestelde producten laten afleveren op het adres naar uw keuze.
 2. Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. In het geval van grote orders of grote aantallen orders kan het voorkomen dat producten niet tijdig genoeg op non actief worden gezet. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een langere bezorgtijd dan de genoemde indicatie.
 3. Bestellingen worden in heel Nederland afgeleverd en worden dagelijks overhandigd aan de vervoerder.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste ontvangersgegevens. Hierbij is de juistheid van het volledige adres, dus inclusief postcode en telefoonnummer, essentieel. Voor fouten of klachten in de aflevering door foutieve adresgegevens kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gehouden, uw betaling kan niet worden geretourneerd. Voor de bezorging van uw bestelling is de juiste combinatie van de postcode en huisnummer essentieel. Bent u niet zeker van de postcode kijk dan op www.postcode.nl voor de juiste postcode.
 5. Wanneer u niet thuis bent poogt de vervoerder de eventuele meegegeven opties uit te voeren. Mocht dat niet lukken dan ontvangt u een kaartje in de bus met de vervolgacties. Soms is het product hierdoor langer onderweg dan gewenst. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies van kwaliteit hierdoor. Mocht u vooraf al weten dat u op de aangegeven datum en tijd niet thuis bent geef dan uw bedrijfsadres op! Ook daar kan de vervoerder uw bestelling afleveren.
 6. Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren e.a. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar de betreffende organisaties eigen procedures hebben voor wat betreft aanname van pakketten.
 7. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. De ondernemer zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de consument zou aantonen dat aan de ondernemer opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.
 9. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt.
 10. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Artikel 9 – Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de ondernemer dit de klant zo snel mogelijk per telefoon of schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

De ondernemer kan in geval van overmacht de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

 • extreme hitte, kou of andere weersinvloeden zoals storm of sneeuw,
 • belemmerende maatregelen van overheidswege,
 • geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat,
 • rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
 • geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – het bedrijf van de kweker of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken,
 • storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Artikel 10 – Persoonsgegevens
De ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De ondernemer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of leasen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Op het moment dat je jouw bestelling plaatst, word je toegevoegd aan ons mailbestand. Je zult onze nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Bij iedere nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je af te melden. Je ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigings email (direct na de bestelling) geen email meer van ons. De ondernemer verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongevraagde email) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Onze privacy verklaring is van toepassing.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen de ondernemer en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar de ondernemer gevestigd is.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst van de ondernemer . Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via info@grassys.nl

Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.